ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ Α.Ε.
ΚΕΝΤΡΙΚΗ
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΓΡΑΦΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΝΕΑ- ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ
ΧΡΗΣΙΜΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ
ΝΕΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΝΟΜΟΥ
 
ΣΕ ΙΣΧΥ Ο ΝΕΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ (3908/2011, ΦΕΚ 8Α΄/01.02.2011)

 
Ψηφίστηκε στις 19/1/2011 ο νέος Αναπτυξιακός Νόμος και αποτελεί από 01.02.2011 νόμο του κράτους 3908/2011(ΦΕΚ 8/01-02-2011, ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) ενώ πρόσφατα (τέλος Μαρτίου) αναρτήθηκαν στο διαδίκτυο και τα περισσότερα Προεδρικά Διατάγματα και Υπουργικές αποφάσεις προκειμένου να καταστεί λειτουργικός. Πρόσφατα, την 16.06.2011, υπογράφηκε και η υπουργική απόφαση για τον καθορισμό των λεπτομερειών που αφορούν τα ειδικά επενδυτικά σχέδια της κατηγορίας "Επιχειρηματικότητα Νέων", με δυνατότητα υποβολής αιτημάτων, για το έτος 2011, από 1 Ιουλίου έως 31 Αυγούστου.
ΝΕΟ.
Με το ΦΕΚ 86/11-04-2012 ανακοινώθηκαν τροποποιήσεις του νόμου που βελτιώνουν προς όφελος των επενδυτών την όλη διαδικασία.
Για το έτος 2012, με βάση και την προσφάτως δημοσιευμένη σχετική ΚΥΑ κατανομής των κονδυλίων ενισχύσεων των γενικών Καθεστώτων του 3908/11 (ΦΕΚ Β’ 677/ 7-3-2012), θα διατεθούν 2,7 δις ευρώ υπό τη μορφή φοροαπαλλαγών και 1 δις ευρώ υπό τη μορφή επιχορήγησης ή/ και επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing).
 
Η κατανομή των ενισχύσεων αναλυτικότερα με βάση την απόφαση έχει ως εξής:

ΚΑΘΕΣΤΩΤΑ

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2012

ΣΕ ΦΟΡΟΑΠΑΛΛΑΓΕΣ

ΣΕ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ & ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ

Α Κύκλος

1 έως 30 Απρ.

Β Κύκλος

1 έως 31 Οκτ.

Α Κύκλος

1 έως 30 Απρ.

Β Κύκλος

1 έως 31 Οκτ.

ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

1,36 δις €

800 εκ €

560 εκ €

-

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΣΥΝΟΧΗ

800 εκ €

200 εκ €

100 εκ € + αδιάθετα Α’ κύκλου

500 εκ €

300 εκ € + αδιάθετα Α’ κύκλου

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

100 εκ €

40 εκ €

Αδιάθετα Α’ κύκλου

100 εκ €

Αδιάθετα Α’ κύκλου

ΜΕΓΑΛΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ

1 δις €

1 δις €

-

-

ΣΥΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2012

50 εκ €

-

50 εκ €

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΝΕΩΝ 2012

50 εκ €

-

50 εκ €

 

  

Ο ΝΟΜΟΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ

 

ΜΟΡΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

ΜΕΓΕΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΧΕΔΙΩΝ

ΕΙΔΗ ΣΧΕΔΙΩΝ

 

 

 

 

 

Α. ΓΕΝΙΚΑ

Επιχορήγηση κεφαλαίου

Leasing

(έως 7 έτη)

Φορολογική απαλλαγή

Δάνεια ΕΤΕΑΝ

ΜΕΓΑΛΕΣ

ΜΕΣΑΙΕΣ

ΜΙΚΡΕΣ

ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΕΣ

Υπουργείο Οικονομίας & Ανταγωνι
στικότητας
(ΥΠΑΑΝ)
Αθήνα

Επιχειρηματική μονάδα ανάπτυξης(ΕΜΑ) στη Θεσσαλονίκη

Διευθύνσεις 
Ανάπτυξης 
Προγραμματισμού
Περιφερειών
(ΔΙΑΠ)

Α1.Γενικής επιχειρηματικότητας

(Υγιείς επιχειρήσεις σε όλη την επικράτεια)

-

-

μόνο

ναι

 

 

 

 

Λοιπή επικράτεια

Μακεδονίας-Θράκης

-

Α2. Τεχνολογικής ανάπτυξης

(Τεχνολογικός εκσυγχρονισμός, εισαγωγή καινοτομιών)

 

υφιστάμενες 80%-νέες 90%

 

20-10%

 

ναι

 

 

 

 

-

Α3. Περιφερειακής συνοχής

(Αντιμετώπιση περιφερειακών αναγκών)

υφιστάμενες 70%-νέες 80%

30-20%

ναι

 

 

 

 

>3εκ.€ λοιπής επικράτειας>3εκ.€ Μακεδονίας-Θράκης

Έως 3εκ.€

Β. ΕΙΔΙΚΑ

 

Β1.Επιχειρηματικότητας νέων

(Νέες μικρές επιχειρήσεις με συμμετοχή νέων έως 40ετών με ποσοστό άνω του 50%

Ενίσχυση για τα πρώτα 5 έτη λειτουργίας (έως 33% του συνόλου για κάθε έτος)  μέχρι 1εκ.€ για Leasing και μέχρι 500.000€ για επιχορήγηση για το 100% του έργου.

ΟΧΙ 

ΟΧΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

Λοιπή επικράτεια  Μακεδονίας-                                 Θράκης

 

Β2. Μεγάλα επενδυτικά σχέδια

(Με προϋπολογισμό από 50 εκ. ευρώ και άνω)

Όλα τα είδη και συνδυαστικά αλλά επιχορήγηση και leasing μέχρι το 60% της συνολικής ενίσχυσης. Ακόμη έως 50εκ.€ το 100%, από 50 έως 100εκ.€ το 50%, πάνω από 100εκ.€ το 30% του ανώτατου ορίου ενίσχυσης.

 

 

 

 Όλης της
επικράτειας
 -
 -

Β3. Ολοκληρωμένα πολυετή επιχειρηματικά σχέδια

(σχέδια 2- 5 ετών, με πάνω από 5έτη λειτουργίας και προϋπολογισμού άνω των 2εκ.€)

-

-

μόνο

-

 

 

 

 

Θα καθορισθεί με υπουργική απόφαση (Άρθρο 13, § 6)

Β4. Συνέργειας και Δικτύωσης

(σχέδια από 10 στην Αττική- Θεσσαλονίκη ή 5 στην υπόλοιπη Ελλάδα τουλάχιστον επιχειρήσεις υπό μορφή κοινοπραξίας)

ΝΑΙ

 

 

 

 

Λοιπή επικράτεια         Μακεδονίας 
                                   Θράκης

ΕΛΑΧΙΣΤΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Μόνο για κατηγορία Α1

 

 

 

 

1 εκ.€


0,5εκ.€

0,5εκ€

 

250χιλ.€

300χιλ.€

 

150χιλ.€

200χιλ.€

 

100χιλ.€

 

 

 

ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ

ΖΩΝΗ Α

 

 

 

 

15%*

20%*

25%*

25%*

 

 

 

ΖΩΝΗ Β

 

 

 

 

30%*

35%*

40%*

40%*

 

 

 

ΖΩΝΗ Γ

 

 

 

 

40%*

45%*

50%

50%

 

 

 

Ποσοστά ενισχύσεων κατηγορίας Β1**. 

 

 

 

 

 

 

35% για τα 3 πρώτα έτη και 25% για τα επόμενα 2. Στις περιφέρεις Ν. Αιγαίου, Στερεάς Ελλάδος  και Αττικής, μείωση συντελεστών κατά 10%.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*5% επιπλέον εφόσον εγκαθίστανται σε ΒΕΠΕ και Ζώνες Καιονοτομίας.

**5% επιπλέον για νησιά με λιγότερους από 5.000 κατοίκους.


Προϋπολογισμός έργων:

  • Για τις μεγάλες επιχειρήσεις από 1 εκατ. ευρώ κατώτατη επένδυση, και 500.000 ευρώ για την κατηγορία Α1,
  • για τις μεσαίες από 500.000 ευρώ και 250.000 ευρώ για την κατηγορία Α1,
  • στις μικρές από 300.000 ευρώ το κατώτατο ύψος επένδυσης και 150.000 ευρώ για την κατηγορία Α1 και
  • στις πολύ μικρές επιχειρήσεις, από 200.000 ευρώ και 100.000 ευρώ για την κατηγορία Α1.

Τα ποσοστά ενίσχυσης κάθε επενδυτικού σχεδίου, κατά ζώνη κινήτρων, είναι τα εξής:

  • Στην Α΄ ζώνη (Νομοί Αττικής και Βοιωτίας), σε 15% για Μεγάλες επιχειρήσεις, 20% για Μεσαίες επιχειρήσεις και 25% για Μικρές και Πολύ Μικρές επιχειρήσεις.
  • Στη Β΄ ζώνη (οι Νομοί με κατά κεφαλή ΑΕΠ μεγαλύτερο από το 75% του μέσου όρου της χώρας ), σε 30% για Μεγάλες επιχειρήσεις, 35% για Μεσαίες επιχειρήσεις και 40% για Μικρές και Πολύ Μικρές επιχειρήσεις.
  • Στη Γ΄ ζώνη (οι Νομοί με κατά κεφαλή ΑΕΠ μικρότερο από το 75% του μέσου όρου της χώρας, η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, τα νησιά των Περιφερειών Νοτίου και Βορείου Αιγαίου και Ιονίων Νήσων, καθώς και οι παραμεθόριοι Νομοί της χώρας), σε 40% για Μεγάλες επιχειρήσεις, 45% για Μεσαίες επιχειρήσεις και 50% για Μικρές και Πολύ Μικρές επιχειρήσεις.

Ειδικότερα ο νέος Επενδυτικός Νόμος προβλέπει 3 γενικές και 4 ειδικές κατηγορίες επενδυτικών σχεδίων και αντίστοιχα καθεστώτα επενδύσεων. Συγκεκριμένα:
-Τα γενικά καθεστώτα επενδύσεων, ενισχύουν ανταγωνιστικά και βιώσιμα επενδυτικά σχέδια με τεκμηριωμένες προοπτικές κερδοφορίας, στηρίζουν τις επενδύσεις στην τεχνολογική ανάπτυξη και την καινοτομία, προωθούν την περιφερειακή συνοχή και την πράσινη ανάπτυξη, και βελτιώνουν την επιχειρηματικότητα και την ποιότητα των επενδυτικών αποφάσεων.
-Τα ειδικά καθεστώτα επενδύσεων, αντιμετωπίζουν ειδικότερες προκλήσεις της αναπτυξιακής διαδικασίας και αντιστοιχούν σε τομείς στους οποίους δίνεται ιδιαίτερη έμφαση. Αφορούν τη νεανική επιχειρηματικότητα, τα μεγάλα επενδυτικά σχέδια, τα ολοκληρωμένα πολυετή επιχειρηματικά σχέδια για τον τεχνολογικό και οργανωτικό εκσυγχρονισμό επιχειρηματικών μονάδων και τις επενδύσεις συνέργειας και δικτύωσης (clusters).
Για την λειτουργία του νόμου απαιτείται η υπογραφή μιας σειράς υπουργικών αποφάσεων και προεδρικών διατγμάτων όπως παρουσιάζεται αναλυτικά στον επόμενο πίανκα:

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ

Α/Α

ΕΙΔΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΘΕΜΑ ΠΟΥ ΘΑ ΡΥΘΜΙΣΕΙ

ΑΡΘΡΟ/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΣΤΟ ΝΟΜΟ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

1

ΚΥΑ

Επενδυτικά σχέδια των τομέων αλιείας, υδατοκαλλιέργειας και γεωργίας.

Άρθρο 2, §5

Ισχύει η υπάρχουσα απόφαση 31054/12.07.2007

2

ΥΑ

Προϋποθέσεις ενίσχυσης δαπανών για άυλα περιουσιακά στοιχεία και έργα και προγράμματα έρευνας, ανάπτυξης και καινοτομίας.

Άρθρο 3, §4

Αριθμ. πρωτ.17297/19.04.2011
ΦΕΚ 653/Β΄/20.04.2011 

3

ΚΥΑ

Καθορισμός του ποσού της επιχορήγησης, της επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης  και της φορολογικής απαλλαγής για την ενίσχυση των επενδυτικών σχεδίων της Τεχνολογικής ανάπτυξης, της περιφερειακής συνοχής, των μεγάλων επενδυτικών σχεδίων, της επιχειρηματικότητας των νέων και της συνέργειας και της δικτύωσης για το έτος 2011.

Άρθρο 7 § 1, άρθρο 13 § 2 περίπτωση α΄, § 3

Αριθμ.πρωτ.17296/19.04.2011
ΦΕΚ 653/Β΄/20.04.2011

4

ΥΑ

Καθορισμός ειδών επιχειρηματικών δραστηριοτήτων που εντάσσονται στις κατηγορίες Τεχνολογικής ανάπτυξης και της Περιφερειακής συνοχής και κατανομή ενισχύσεων στις περιφέρειες.

Άρθρο 2, 7 §2 και 16 §20

Αριθμ. πρωτ.17302/19.04.2011
ΦΕΚ 653/Β΄/20.04.2011
(αφορά μόνο την κατανομή των ενισχύσεων στις περιφέρειες)
Αριθμ. πρωτ.17300/19.04.2011
ΦΕΚ 653/Β΄/20.04.2011
(αφορά τον καθορισμό των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων)
 

5

ΠΔ

Τρόπος Υπολογισμού της ιδίας συμμετοχής του επενδυτή και καταβολής της ενίσχυσης για τις επενδύσεις που υπάγονται στο ν.3908/2011

Άρθρο 8, § 6, εδάφιο δ΄ και άρθρο 12, § 1, εδάφιο α΄ 

ΠΔ 35
ΦΕΚ 88/Α΄/19.04.2011

6

ΥΑ

Καθορισμός ύψους χρηματικού ποσού για την υποβολή αιτήματος

Άρθρο 9, § 2

Αριθμ. πρωτ.17301/19.04.2011
ΦΕΚ 653/Β΄/20.04.2011

7

ΥΑ

Καθορισμός δικαιολογητικών και τεχνοοικονομικών στοιχείων που συνοδεύουν την αίτηση υπαγωγής.

Άρθρο 9, § 3

 Αριθμ. πρωτ.17303/19.004.2011
ΦΕΚ 651/Β΄/20.04.2011

8

ΥΑ

Καθορισμός επιμέρους στοιχείων αξιολόγησης, δεικτών βαθμολόγησης και ελάχιστου ορίου βαθμολογίας.

Άρθρο 10, § 2 και άρθρο 16, §20

Αριθμ. πρωτ.17299/19.004.2011
ΦΕΚ 652/Β΄/20.04.2011 

9

ΠΔ

Ρύθμιση θεμάτων ηλεκτρονικής υποβολής, εξέτασης, έγκρισης, επιλογής στελεχών αξιολόγησης, συγκρότησης επιτροπών, τρόπου ανάπτυξης πληροφοριακού συστήματος υποβοήθησης των διαδικασιών και σύστασης γραφείου εξυπηρέτησης επενδυτών

Άρθρο 11, § 5

ΠΔ 33/13.04.2011
ΦΕΚ 83/Α΄/14.04.2011

10

ΥΑ

Καθορισμός δικαιολογητικών ελέγχων στα στάδια υλοποίησης των έργων

Άρθρο 11,  § 6

Ισχύει η καν. Απόφαση υπ’ αριθμ. 48116/19.12.2005

11

 ΥΑ  Καθορισμός του ύψους του ποσού των επενδυτικών σχεδίων Γενικής Επιχειρηματικότητας που υποβάλλονται στην Επιχειρηματική Μονάδα Ανάπτυξης (Ε.Μ.Α.) του Υπουργείου.  Άρθρο 11, §2   Αριθμ. πρωτ.17305/19.04.2011
ΦΕΚ 653/Β΄/20.04.2011

12

ΚΥΑ

Καθορισμός τρόπου εφαρμογής ενίσχυσης φορολογικής απαλλαγής.

Άρθρο 12, § 2, εδάφιο δ΄

Αναμένεται 

       

13

ΥΑ

Καθορισμός προγραμμάτων που αφορούν δραστηριότητες της κατηγορίας επενδυτικών σχεδίων Συνέργειας και Δικτύωσης.

Άρθρο 13, § 5, εδάφιο α΄

ΥΑ25618/8-6-2011,
ΦΕΚ 1384/Β΄/16-06-2011
ΦΕΚ 3215β΄/30-12-2011

14

ΥΑ

Προκήρυξη προγραμμάτων για τα ειδικά επενδυτικά σχέδια (πλην Μεγάλων Επενδυτικών Σχεδίων), καθορισμός ειδών ενισχύσεων, ποσοστά ενισχύσεων, είδος ενισχυόμενων δαπανών, ελάχιστο κόστος επενδυτικού σχεδίου, διαδικασίας ενισχύσεων και χρόνου και υπηρεσιών στις οποίες υποβάλλονται.

Άρθρο 13, § 6,

ΥΑ25618/8-6-2011,
ΦΕΚ1384/Β΄/16-06-2011 για τα σχέδια Επιχειρηματικότητας Νέων.

Αναμένεται για τα λοιπά.

15

ΥΑ

Καθορισμός διαδικασίας, δικαιολογητικών και λοιπών λεπτομερειών για τις υποχρεώσεις των επιχειρήσεων των οποίων τα επενδυτικά σχέδια έχουν υπαχθεί στο νόμο.

Άρθρο 14, § 2

Αναμένεται 

16

ΥΑ

Έναρξη λειτουργίας Επιχειρηματικής Μονάδας Ανάπτυξης του υπουργείου με έδρα στη Θεσσαλονίκη.

Άρθρο 16, § 12

Αριθμ. πρωτ.17304/19.04.2011
ΦΕΚ 653/Β΄/20.04.2011 Σημειώνεται ότι οι προκηρύξεις για υποβολή σχεδίων θα γίνονται δύο φορές το χρόνο: Απρίλιο και Οκτώβριο. Επίσης με βάση το εν λόγω νομοσχέδιο χρησιμοποιούνται οι φοροαπαλλαγές και όχι οι επιδοτήσεις ως βασικό μέτρο ενίσχυσης, με σχέση 3 προς 1. Με βάση τη βαθμολογία των κριτηρίων αξιολόγησης καταρτίζονται Πίνακες κατά κατηγορία επενδυτικών σχεδίων, στους οποίους κατατάσσονται κατά φθίνουσα βαθμολογική σειρά τα αξιολογούμενα επενδυτικά σχέδια, πλην των Μεγάλων Επενδυτικών Σχεδίων, τα οποία αξιολογούνται αυτοτελώς. Για τα επενδυτικά σχέδια της κατηγορίας Περιφερειακής Συνοχής, οι Πίνακες καταρτίζονται κατά Περιφέρεια. Με βάση τη σειρά κατάταξης στους εν λόγω Πίνακες, εντάσσονται στο καθεστώς ενισχύσεων τα υποβληθέντα επενδυτικά σχέδια μέχρι την εξάντληση του ποσού των ενισχύσεων. 

Δεν υπάγονται στο καθεστώς ενισχύσεων του παρόντος νόμου, όσον αφορά τις περιφερειακές ενισχύσεις, οι παρακάτω τομείς που εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής του Γενικού Κανονισμού Απαλλαγής κατά κατηγορία, ήτοι:
.

α. Ο τομέας του χάλυβα, όπως ορίζεται στο άρθρο2 παράγραφος 29 του Γενικού Κανονισμού Απαλλαγής κατά κατηγορία.

β. Ο τομέας των συνθετικών ινών, όπως ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 30 του Γενικού Κανονισμού Απαλλαγής κατά κατηγορία.

γ. Ο τομέας του άνθρακα, όπως ο άνθρακας ορίζεται στον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1407/2002 της 23ης Ιουλίου 2002 σχετικά με κρατικές ενισχύσεις προς τη βιομηχανία άνθρακα.

δ. Ο τομέας της ναυπηγίας, όπως ορίζεται στο πλαίσιο για τις κρατικές ενισχύσεις στη ναυπηγική βιομηχανία (2003/C317/06).

3. Επίσης, δεν υπάγονται στο καθεστώς ενισχύσεων του παρόντος νόμου:

α. Επενδυτικά σχέδια δημόσιων επιχειρήσεων και οργανισμών, καθώς και των θυγατρικών εταιρειών τους, στο μετοχικό κεφάλαιο των οποίων συμμετέχουν οι δημόσιοι αυτοί φορείς με ποσοστό μεγαλύτερο του 49%. Επίσης, επενδυτικά σχέδια εταιρειών, στις οποίες συμμετέχει το Δημόσιο ή νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) ή οργανισμός τοπικής αυτοδιοίκησης

(Ο.Τ.Α.) α΄ και β΄ βαθμού με ποσοστό μεγαλύτερο του 49% του μετοχικού τους κεφαλαίου, ή λαμβάνουν τακτική ή έκτακτη επιχορήγηση από τους φορείς αυτούς που υπερβαίνει το 50% των ετήσιων εσόδων τους.

β. Επιχειρήσεις που λειτουργούν με τη μορφή της κοινωνίας, της εταιρίας του αστικού δικαίου ή της κοινοπραξίας, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 13 παράγραφος 1 περίπτωση δ΄ του παρόντος νόμου.

γ. Προβληματικές επιχειρήσεις, όπως ορίζονται στις εκάστοτε ισχύουσες Κοινοτικές Κατευθυντήριες Γραμμές για τις μεγάλες επιχειρήσεις (2004/C 244 της 1ης Οκτωβρίου 2004, σ. 2) και από το Γενικό Κανονισμό Απαλλαγής κατά κατηγορία (ΕΚ) αριθμ. 800/2008 της Επιτροπής της 6ης Αυγούστου 2008 (L 214 της 9.8.2008, σ. 3) για τις Μικρές και Μεσαίες επιχειρήσεις.

δ. Επενδυτικά σχέδια που πραγματοποιούνται με πρωτοβουλία και για λογαριασμό του Δημοσίου από ιδιώτη, βάσει σχετικής σύμβασης εκτέλεσης έργου, παραχώρησης ή παροχής υπηρεσιών.

ε. Επενδυτικά σχέδια φορέων, για τους οποίους εκκρεμεί εντολή ανάκτησης ενισχύσεων κατόπιν προηγούμενης απόφασης της Επιτροπής, με την οποία οι ενισχύσεις κηρύσσονται παράνομες και ασυμβίβαστες με την Κοινή Αγορά.

στ. Οι ακόλουθοι τομείς και κλάδοι οικονομικής δραστηριότητας, όπως αυτοί προσδιορίζονται βάσει της «Εθνικής Ονοματολογίας Οικονομικών Δραστηριοτήτων– Κωδικοί Αριθμοί Δραστηριότητας 2008», όπως τροποποιήθηκε με την ΠΟΛ 1086/2009, ήτοι:

− 35.11.10.09 – Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκά συστήματα.

− 41 – Κατασκευές κτηρίων.

− 42 – Έργα πολιτικού μηχανικού. Εξαιρούνται η κατασκευή παράκτιων και λιμενικών έργων και οι κατασκευαστικές εργασίες για παράκτιες και λιμενικές

κατασκευές.

− 43 – Εξειδικευμένες κατασκευαστικές δραστηριότητες.

− 45 – Χονδρικό και λιανικό εμπόριο, επισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσικλετών.

− 46 – Χονδρικό εμπόριο, εκτός από το εμπόριο μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσικλετών.

− 47 – Λιανικό εμπόριο, εκτός από το εμπόριο μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσικλετών.

− 56 – Δραστηριότητες υπηρεσιών εστίασης.

− 60 – Δραστηριότητες προγραμματισμού και ραδιοτηλεοπτικών εκπομπών.

− 64 – Δραστηριότητες χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών.

− 65 – Ασφαλιστικά, αντασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά ταμεία, εκτός από την υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση.

− 66 – Δραστηριότητες συναφείς προς τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες και τις ασφαλιστικές δραστηριότητες.

− 68 – Διαχείριση ακίνητης περιουσίας.

− 69 – Νομικές και λογιστικές δραστηριότητες.

− 70 – Δραστηριότητες κεντρικών γραφείων –δραστηριότητες παροχής συμβουλών διαχείρισης.

− 71 – Αρχιτεκτονικές δραστηριότητες και δραστηριότητες μηχανικών – τεχνικές δοκιμές και αναλύσεις.

− 73 – Διαφήμιση και έρευνα αγοράς.

− 75 – Κτηνιατρικές δραστηριότητες.

− 77 – Δραστηριότητες ενοικίασης και εκμίσθωσης.

− 78 – Δραστηριότητες απασχόλησης.

− 79 – Δραστηριότητες ταξιδιωτικών πρακτορείων, γραφείων οργανωμένων ταξιδίων και υπηρεσιών κρατήσεων και συναφείς δραστηριότητες.

− 80 – Δραστηριότητες παροχής προστασίας και έρευνας.

− 81 – Δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών σε κτήρια και εξωτερικούς χώρους.

− 84 – Δημόσια διοίκηση και άμυνα – υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση.

− 85 – Εκπαίδευση.

− 86 – Δραστηριότητες ανθρώπινης υγείας.

− 88 – Δραστηριότητες κοινωνικής μέριμνας χωρίς παροχή καταλύματος.

− 90 – Δημιουργικές δραστηριότητες, τέχνες και διασκέδαση.

− 92 – Τυχερά παιχνίδια και στοιχήματα.

− 93 – Αθλητικές δραστηριότητες και δραστηριότητες διασκέδασης και ψυχαγωγίας.

− 94 – Δραστηριότητες οργανώσεων.

− 96 – Άλλες δραστηριότητες παροχής προσωπικών υπηρεσιών.

− 97 – Δραστηριότητες νοικοκυριών ως εργοδοτών οικιακού προσωπικού.

− 98 – Δραστηριότητες ιδιωτικών νοικοκυριών, που αφορούν την παραγωγή μη διακριτών αγαθών – και υπηρεσιών – για ίδια χρήση.

− 99 – Δραστηριότητες εξωχώριων οργανισμών και φορέων.

                         ζ. Οι επενδύσεις που αφορούν:

ζα. Την ίδρυση, την επέκταση και τον εκσυγχρονισμό ξενοδοχειακών μονάδων. Εξαιρούνται οι επενδύσεις που αφορούν την ίδρυση, την επέκταση ή τον εκσυγχρονισμό ολοκληρωμένης μορφής ξενοδοχειακών μονάδων που ανήκουν ή αναβαθμίζονται σε κατηγορία τουλάχιστον τριών αστέρων, καθώς και οι επενδύσεις τουρισμού υγείας. Εξαιρούνται επίσης οι επενδύσεις μετατροπής παραδοσιακών ή διατηρητέων κτισμάτων σε ξενοδοχειακές μονάδες τουλάχιστον τριών (3*) αστέρων, καθώς και οι επενδύσεις εκσυγχρονισμού ξενοδοχειακών μονάδων που λειτουργούν σε παραδοσιακά ή διατηρητέα κτίρια και ανήκουν ή αναβαθμίζονται σε κατηγορία τουλάχιστον τριών (3*) αστέρων.

ζβ. Τον εκσυγχρονισμό ολοκληρωμένης μορφής ξενοδοχειακών μονάδων πριν παρέλθει εξαετία από την έναρξη λειτουργίας της μονάδας ή από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ολοκλήρωσης επένδυσης εκσυγχρονισμού της μονάδας.

Στην εξαετία από την έναρξη λειτουργίας της μονάδας της παρούσας περίπτωσης περιλαμβάνεται και το διάστημα κατά το οποίο η μονάδα λειτουργούσε ως επιχείρηση εκμετάλλευσης ενοικιαζόμενων δωματίων ή διαμερισμάτων, προκειμένου για ξενοδοχειακές μονάδες που προέκυψαν από υποχρεωτική μετατροπή μονάδας ενοικιαζόμενων δωματίων ή διαμερισμάτων.

ζγ. Την ανέγερση, την επέκταση και τον εκσυγχρονισμό αυτοεξυπηρετούμενων καταλυμάτων, ενοικιαζόμενων δωματίων και ενοικιαζόμενων επιπλωμένων διαμερισμάτων, ανεξάρτητα από την τάξη.

Καθώς η έγκριση πλέον των προτάσεων, εξαρτάται από τη συγκριτική βαθμολογία αυτών σε σχέση με τις υπόλοιπες προτάσεις, καθίσταται ιδιαίτερη κρίσιμη και σημαντική η επιλογή του κατάλληλου και εξειδικευμένου συμβούλου για την άρτια σύνταξη και υποβολή του φακέλου της αίτησης.

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ
Μετά την ολοκλήρωση της Α΄φάσης (1ο εξάμηνο 2011) ανακοινώθηκαν τα στοιχεία για τα επενδυτικά σχέδια που υποβλήθηκαν. Συνολικά υποβλήθηκαν 145 αιτήσεις από τις οποίες οι 88 αφορούσαν επενδύσεις στη βιομηχανία, 20 στην πρωτογενή παραγωγή, 18 στον τουριστικό τομέα και 16 στον χώρο παροχής υπηρεσιών. Το συνολικό ύψος των επενδυτικών σχεδίων ανήλθε στο ποσό των 725εκ.€. Από αυτά, ζητούν 97εκ.€ για επιχορηγήσεις, 93εκ.€ γιαφορολογικές απαλλαγές και 4εκ.€ για επιδοτήσεις με Leazing.
Με την ολοκλήρωση και της Β΄ φάσης ανακοινώθηκαν τα νέα στοιχεία σύμφωνα με τα οποία κατατέθηκαν 179 επενδυτικά σχέδια με συνολικό προϋπολογισμό στα 854εκ.€  εκ των οποίων τα 91 αφορούν το κλάδο της μεταποίησης, τα 48 τον τομέα του τουρισμού, τα 16 τον πρωτογενή τομέα και τα 24 υπηρεσίες.